Message From Manager

Chandra Jyoti Suppliers is marketing offcie .. we are suppling home appliance as  like .. Solar water heater , electric kitchen chimney , water treatment , water puriy modular kitchen floring parketing .. Light solar inverter etc. we have good services and good quality product ,... our goal is customer setisfaction .........

हामी तपाईहरुको सामु गुणस्तरीय सामान तथा उच्चस्तरीय सेवा सहित उपस्थीत भएका छौ । हामी सग तातोपानिको सोलार ( water heater Solar )  , भान्साको लागि अवस्यक किचन चिम्नी  (Electric kitchen Chimney ), पानी सुद्ध गर्ने उपकरण (Water purify )  , water treatment plant flooring parketing , modular kitchen , आदि विस्वसनिय सामानहरु लीएर आएका छौ ।