Message From Manager

about author हामी तपाईहरुको सामु गुणस्तरीय सामान तथा उच्चस्तरीय सेवा सहित उपस्थीत भएका छौ । हामी सग तातोपानिको सोलार ( water heater Solar ) , भान्साको लागि अवस्यक किचन चिम्नी (Electric kitchen Chimney ), पानी सुद्ध गर्ने उपकरण (Water purify ) , water treatment plant , flooring parketing , modular kitchen , आदि विस्वसनिय सामानहरु लीएर आएका छौ ।:- Chandra Jyoti Suppliers is marketing offcie .. we are suppling home appliance as  like .. Solar water heater , electric kitchen chimney , water treatment , water puriy modular kitchen flo...

Welcome To Chandra Jyoti Suppliers

We are a group of qualified water treatment and solar water heater professionals who are in the market for last 6 years. Our key personnel have more than 10 years of experience in water treatment and solar water heater field. Chandra Jyoti w...